I TRY VERY HARD

ADIREG COMENOI
DEPARTMENT OF VISUAL DESIGN-FASHION DESIGN, FACULTY OF FINE ARTS
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

This collection was inspired by the final result of a body composition DEXA scan, a technology utilized by overweight people that produces and displays a scanned image. From these results, I try very hard  draws upon some elements related and specific to clothing for overweight people, such as the color black and graphic patterns, and combines them with the scanned image in order to create the resulting clothing pattern. 

E. adiregcomenoi@hotmail.co.th 
T. 086 307 3418

i try very hard

อดิเรก คำน้อย
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

​จากแนวคิดที่ได้มาจากการสังเกตเห็นการแต่งตัวเพื่ออำพรางรูปร่างของคนอ้วน หรือคนที่มีรูปร่างไม่สมส่วน เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้าสีดำ หรือเสื้อผ้าลวดลายกราฟิก แต่หากสังเกตดูดีๆ เราจะพบว่าภายใต้ชุดสีดำนั้นจะมีอุปกรณ์บางอย่างรัดตรึงอยู่ภายในร่างกาย แต่ก็ยังมีบางส่วนของร่างกายที่ไม่สามารถปกปิดได้อยู่ดี จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าคนเหล่านั้นมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับรูปร่างหรือไขมันที่โผล่ออกมานอกจากการรัดร่างกาย ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือเสื้อผ้าลายกราฟิกแล้ว ผมยังศึกษาพบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ อาทิ The body composition dexa scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งของคนอ้วน โดยการนำร่างกายของตัวเองเข้าไปสแกนเพื่อวัดดูปริมาณชั้นไขมันส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด แต่สิ่งที่ผนสนใจในตัวนวัตกรรมใหม่นี้คือ dexa scan หรือผลสแกนที่จะแสดงออกมาในกระบวนการสุดท้าย สีของผลสแกนที่เกิดจากรูปร่างของคนอ้วน และเส้นกราฟิกของผลสแกนบนรูปร่างคนอ้วน จึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงชุด (pattern) ของคอลเล็คชั่นนี้