โครงการออกแบบหนังสือเชิงทดลองเรื่องแสงและการมองเห็น
ชลธิชา จารุสุวรรณวงค์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

a book of the visualight เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นค้นหาวิธีนำเสนอในรูปแบบใหม่ โดยใช้พื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมสร้างงานออกแบบในเชิงทัศนศิลป์และการมีประสบการณ์ร่วม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด

A BOOK OF VISUALIGHT
Chonticha Jarusuwanwong Communication Arts and Design, Faculty of Architecture, KMITL

a book of the visualight is a supplemental learning book that focuses on how to experiment a new way of presentation, based on existing information. creating a design in a visual and interactive arts, to share the experiences that make the most effective way to communicate.

mm.i@live.com
081-1732002