read more

โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เดอะเวสทิจ ริเวอร์ฟอนท์ กรุงเทพฯ
ธนาพล เตือนวีระเดช
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากพื้นที่ตั้งของโครงการ  ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนาน  โดยดึงนำร่องรอยของเรื่องราว “ วิถีชีวิตผู้คนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทรงคุณค่า” ผสานกับรูปแบบของกลุ่มผู้ใช้งานในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป  สู่งานออกแบบ โดยนำเรื่องราวที่ซ้อนทับเหล่านี้มาประยุกต์ ดัดแปลง พร้อมสร้างผ่านงานออกแบบที่เข้าใจง่ายและเกิดความงามผ่านการจัดพื้นที่ ถ่ายทอดสู่งานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อสร้างการรับรู้ และประสบการณ์ แก่ผู้เข้าพักภายในโรงแรมทั้งไทยและต่างชาติ

INTERIOR DESIGN PROJECT FOR THE VESTIGE RIVERFRONT HOTEL ,BANGKOK.
THANAPON TUENVEERADET
INTERIOR DESIGN , FACULTY OF DECORATIVE ARTS , SILPAKORN UNIVERSITY.

From the location of the hotel, which is the starting point of significant history, merging the “Chao Phraya river plain’s way of life” vestige with the user nowadays that has been changed bringing toward to the design by using the overlapped story apply and create the aesthetic through space planning also the interior decoration for emotional feeling and experience to the customer.