read more

โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อการฟื้นฟูชุมชนเก่าย่านนางเลิ้ง
เบญญดา ถาวรเศรษฐ
สถาปัตยกรรมภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุมชนนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปีที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารในตลาดนางเลิ้ง โรงหนังเก่าแก่ซึ่งก็คือศาลาเฉลิมธานี(โรงหนังนางเลิ้ง) และ ตรอกละครอันมีสืบทอดการรำละครชาตรีที่เป็นประวัติศาสตร์  ในสมัยก่อนผู้คนพากันหลั่งไหลมาที่ย่านนี้เสมือนเป็นย่านบันเทิงในสมัยนั้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทำให้ย่านนี้ไม่ได้รับความนิยมเช่นแต่ก่อน ในปัจจุบันตลาดนางเลิ้งมีคนมาเพียงช่วงสั้นๆในหนึ่งวันจากตลาดสดกลายเป็นที่มีที่ร้านอาหารสำเร็จรูปมากมาย   ศาลาเฉลิมธานีถูกทิ้งร้างไม่มีการใช้งานเนื่องจากคนไม่ดูภาพยนตร์ในสถานที่เช่นนี้แล้ว
 แต่ในเวลาอันใกล้นี้ บริเวณย่านนางเลิ้งจะมีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหลานหลวงก่อสร้างขึ้นมา จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ย่านนี้ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง วิทยานิพนธ์นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูให้ทั้งคนในชุมชนและผู้คนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ย่านมากขึ้น และทำให้ย่านนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อีกครั้ง

Interior Architectural Design Proposal for Revitalization of Nanglerng community
Benyada Thavornsate
Department Of Interior Architecture ,Faculty Of Architecture , Chulalongkorn University

Being an old community for more than one hundred years, Nanglerng Community has been renowned for its market-cuisines, Sala Chalermthani Cinema,and the historical inherited Chatree Drama. A stream of people has flown in the district for its entertainment, unfortunately, the time changed and the neighborhood is, now, not so popular like before.  Nowadays, Nanglerng Market has run its business for a short period in a day(only weekday), transforming itself from a fresh market to instant food stalls. Despite being eminent in its old day, Sala Chalermthani is now abandoned since most people does not watch movies in a place like this anymore. With the renovation of the buildings and the arrival of the metro, the district can come back to life again.

E-mail : Benyada_th@hotmail.com