บันทึกจากความเจ็บปวด
นางสาว ปณิดา ปาลวัฒน์
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
โครงการนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการฆ่าตัวตาย ในแต่ละช่วงเวลาของปัญหา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ผ่าน 5 มุมมองจาก 5 เรื่องราว ผ่านชิ้นงานเครื่องประดับ 6 ชิ้นงาน เพื่อส่งต่อคุณค่าและ บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้สู่สังคมต่อไป
 
Diary of Lost
Miss Panida Palawat
Industrial Design, Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 
This project is presents the stories, experiences, emotions and feelings about suicide.
A rage of issues from start to the end through a five story and six ornaments. To tell the story and send the value to society.
Email : panidaaom_mn@hotmail.com, 
Tel. : 095-9605506