โครงการเสนอแนะการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคนเร่ร่อน และการสร้างคุณค่า ของคนโดยมูลนิธิ กระจกเงา
รสิตา แก้วหล้า
สาขาวิชา ศิลปอุตสาหกรรม / คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เครื่องประดับที่เกิดจากเรื่องราวของคนเร่ร่อน จากการลงพื้นที่ของนักออกแบบ วิเคราะห์และเล่าเรื่องราวผ่านงานเครื่องประดับ โดยที่เครื่องประดับมีคนเร่ร่อนเข้ามามีส่วนร่วมทุกชิ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคุณค่าในตัวเอง และเป็นจุดเปลี่ยนให้สังคมมองคนเร่ร่อนในมุมมองใหม่ๆ มากกว่าการที่เห็นพวกเขาเป็นภาระของสังคม

RASITA KAEWLAR
JEWELRY DESIGN PROJECT : ILLUSTRATING STORIES OF HOMELESS PEOPLE AND ENHANCING VALUE OF HUMAN FOR THE MIRROR FOUNDATION , THAILAND.

Jewelry which come from a stories of homeless people. After a designer have been research and interview most local homeless around Bangkok. We analyze the data and turn it into a jewelry which perform as a storyteller. The special point is homeless people participate to every single pieces. And that a starter to enhancing value of themselves and change how people judge them in the better way besides seeing them as the burden.

RASITA34672@HOTMAIL.COM  / 0882674194