read more

โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุงเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลรัฐบาล
นางสาว วรัญญา เชาว์สุโข
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เตียงเข็นนอนรูปแบบที่โรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ใช้งานอยู่เป็นรูปแบบเดิม ซึ่งถูกใช้งานมามากกว่า 20 ปี แม้ว่าการเคลื่อนย้ายจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และเตียงเข็นนอนรูปแบบที่ใช้งานอยู่ยังคงพบว่ามีปัญหาอยู่หลายจุด ทั้งอาการบาดเจ็บสะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากขนาดสัดส่วนของโครงสร้างไม่เหมาะสม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นและลงจากเตียงยังคงมีความเสี่ยงที่สูง รวมถึงภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้ป่วยที่มาใช้งาน และจากการลงพื้นที่สำรวจยังพบว่าอีกปัญหาสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือการจัดเก็บ เนื่องจากปริมาณความต้องการในการใช้งานที่มีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับขนาดของโครงสร้างที่ใหญ่ ทำให้ในช่วงเย็นจะพบว่ามีเตียงเข็นจอดกระจัดกระจายอยู่ เต็มพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาล และเพราะความถี่รวมถึงลักษณะของการใช้งานภายในโรงพยาบาลรัฐบาล มีความเฉพาะตัว จึงไม่สามารถนำรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในท้องตลาดมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดเสนอแนะการออกแบบปรับปรุงเตียงเข็นนอนจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ภายใต้ความสามารถของฐานการผลิตในประเทศ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มกระบวนการหรือใช้เทคโนโลยีราคาสูง เพื่อตอบสนองเงื่อนไขการใช้งาน และงบประมาณที่จำกัดของโรงพยาบาลรัฐบาล|

Movable bed design for transferring patient in Public hospital
Division of industrial designFaculty of Architecture
King Mongkut's institute of technology Ladkrabang

The conventional movable patient bed has been used for 20 years without being remodeled to match the present requirements, which is one of the causes of problem in transferring patient process nowaday. Besides, the frequency and methods of operation in public hospital is not quite alike, so we can't use the general technology properly.
This design project's objective is to improve and redesign the movable patient bed in public hospital to be more practical and up to date. By using
source of materials and manufacturers within the country under the government surveillance, not only the functions of a bed improve but also the
cost and time of production which becoming more efficient in significant number.

mprangchao@gmail.com
098-526-4506