Soft Books for Children 3 - 6 Years Old that Can Change to Children's Accessories

 
Chanthakan Poto
Program in Industrial Design, Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 
These fabric books can be transformed into toys and accessories for children encouraging sustainability and eliminating the cost of having to purchase new toys.
 

โครงการออกแบบหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 3-6 ปี ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นของใช้สำหรับเด็ก

จันทกานต์ โพโต  
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนังสือผ้าเสริมพัฒนาการที่สามารถปรับเป็นของใช้เด็ก เพื่อยืดอายุการใช้งานและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง